Psychoterapia jest formą leczenia i rozwoju
Oferujemy specjalistyczną pomoc psychoterapeutyczną 
Nie pozostawaj sam z problemami.
Umów się na wizytę.
Prowadzimy:
- Psychoterapię indywidualną
- Poradnictwo psychologiczne
- Pomoc psychologiczną i mediację przed rozwodem
- Konsultacje i terapię parNa początku proponujemy 2-3 spotkania konsultacyjne. Spotkania te mają na celu rozpoznanie problemów i trudności osoby zgłaszającej się i ustalenie celów pracy terapeutycznej. W czasie konsultacji szczegółowo omawia się też   zasady współpracy dotyczące miejsca i częstotliwości spotkań (zwykle raz w tygodniu o stałej porze), płatności, odwoływania spotkań, sposobu kontaktu. Wszystkie informacje przekazywane przez osobę zgłaszającą się są poufne.

Pracujemy w podejściu integracyjnym, które uznaje założenia więcej niż jednej z wielu szkół  w psychoterapii i wykorzystuje ich dorobek, w szczególności następujące koncepcje teoretyczne i kliniczne:

Jest to szczególnie wartościowy nurt we współczesnej psychoterapii, który pozwala na dobór optymalnych strategii i procedur terapeutycznych, w zależności od specyfiki problemów klienta.

W podejściu humanistycznym podkreśla się niepowtarzalność i podmiotowość każdego człowieka. Wszyscy ludzie wyposażeni są w naturalne siły pozwalające im radzić sobie z wyzwaniami życia i rozwijać się w kierunku coraz większej doskonałości. Wszelkie zakłócenia w tym naturalnym procesie, jakie mogą wyniknąć z błędnego wychowania lub urazowych przeżyć w dzieciństwie, powodują cierpienie i dyskomfort. Pojawia się depresja, choroba, zwątpienie w sens życia. Podejście humanistyczne zakłada, że terapeuta posiada umiejętności pomagające klientowi w odzyskaniu równowagi i naturalnej zdolności do kierowania swoim życiem. Ujmując to metaforycznie, gdy cierpiący klient zmaga się ze sztormem w swoim życiu, terapeuta pomaga mu ustawić rozchwianą łódź, ale nie nadaje jej z góry określonego kierunku- jedynie klient ma moc zadecydowania o tym, w którą stronę popłynie.
Również na podmiotowość jednostki zwraca się uwagę w podejściu egzystencjalnym. Treścią sesji terapeutycznych stają się cztery podstawowe dylematy, z którymi musi się zmierzyć każdy człowiek w różnych momentach swojego życia. Pierwszym z nich jest konfrontacja z nieuchronnością własnej śmierci. Żyjemy w kulturze, w której temat śmiertelności stanowi rodzaj tabu. Sprawia to, że przeżywanie żałoby po osobach bliskich oraz uświadomienie sobie własnej śmiertelności stanowi dla wielu ludzi szok, z którym bez pomocy profesjonalisty niekiedy trudno sobie poradzić. Drugim dylematem egzystencjalnym jest uznanie wolności wyboru i odpowiedzialności, która z niego wynika. Trudno jest czasem zaakceptować, że tylko i wyłącznie ode mnie samego zależą wszystkie moje wybory. Trzecie źródło egzystencjalnego cierpienia to spotkanie z własną samotnością i poszukiwanie idealnego związku, który pozwoli zapełnić tę pustkę. Czwarty, ostatni dylemat, to ciągłe nadawanie znaczenia i sensu życiu, które w gruncie rzeczy stanowi tylko splot przypadkowych zdarzeń. Wielu ludzi poszukuje sensu swego życia w religii lub innego rodzaju życiu duchowym. Jeśli tego braknie- pojawia się strach i cierpienie. Wykorzystanie w terapii elementów egzystencjalnych pozwala terapeucie być szczególnie wyczulonym na te cztery źródła egzystencjalnego cierpienia. Pomaga to klientowi odbyć wędrówkę w kierunku przeżycia, zrozumienia i zaakceptowania swoich dylematów egzystencjalnych.

Terapia poznawczo-behawioralna jest podejściem psychoterapeutycznym wywodzącym się z teorii poznawczych. Opiera się na wiarygodnych podstawach empirycznych. Zakłada ścisły związek między myślami a uczuciami, emocjami. Zniekształcenia spostrzegania siebie, innych czy świata mogą powodować negatywne emocje, które z kolei uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Celem ogólnym terapii poznawczo behawioralnej jest weryfikacja poznawczych zniekształceń oraz przekształcenie dotychczasowych sposobów radzenia sobie na bardziej skuteczne, by klient był w stanie przeżywać emocje adekwatnie do sytuacji. Klient i terapeuta pracują razem nad zidentyfikowaniem a następnie zrozumieniem problemu/ów w kategoriach relacji pomiędzy myślami, odczuwaniem a zachowaniem. Identyfikacja wpływu problemu klienta na jego myśli, uczucia, zachowanie i codzienne funkcjonowanie jest niezwykle istotna. W terapii zwykle następuje koncentracja na „tu i teraz”, choć terapeuta nie może zapomnieć o źródłach nabytych postaw i schematów, nabytych w przeszłości. Niezwykle ważne jest zaufanie klienta do terapeuty, które pozwala uzyskać szerszy obraz indywidualnego problemu, będącego przedmiotem terapii.. Mimo, ze terapia poznawczo-behawioralna jest terapią dyrektywną, klient, choć ukierunkowywany przez terapeutę, ma przydzieloną aktywną rolę i od początku jest zaangażowany w proces terapii, przez co uczy się dzielić z terapeutą odpowiedzialność za powodzenie terapii. Równie ważne w trakcie terapii jest, aby klient miał poczucie osiągania. Po zakończeniu terapii ustala się ilość sesji monitorujących osiągnięte w terapii rezultaty.

Podejście psychodynamiczne -głównym celem sesji psychoterapeutycznych opartych na psychoanalizie jest odkrycie nieświadomych wewnętrznych konfliktów pacjenta, redukcja lęku z nimi związanego. Po tym etapie następuje praca nad przekształceniem niedojrzałych mechanizmów obronnych na takie, które będą bardziej przystosowawcze dla funkcjonowania klienta obecnie. Równie ważna i pomocna jest konfrontacja fantazji klienta z rzeczywistością. W czasie spotkań odbywa się analiza relacji klienta z innymi ludźmi w życiu dorosłym i wpływu na nie doświadczeń w relacjach z ważnymi bliskimi osobami z dzieciństwa. Najczęściej używaną przez nas techniką psychoterapeutyczną jest interpretacja. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do relacji terapeutycznej, polegającej na wzajemnej empatii. Gestalt – to forma psychoterapii, w której terapeuta pomaga w uzyskaniu większej świadomości swojej emocjonalności, świata potrzeb i pragnień, a także ograniczeń we własnym byciu, czyli pomaga w rozwijaniu zdolności do bezpośredniego odczuwania rzeczywistości(„ tu i teraz”), budowania autentycznego, dającego spełnienie kontaktu ze światem – innymi. Celem terapii Gestalt jest więc pomoc w odnalezieniu własnego stylu życia, tak aby korzystać z własnych zasobów oraz bardziej bezpośrednio i autentycznie doświadczać rzeczywistości. Terapia Gestalt uczy nas jak nie blokować sobie drogi rozwoju, jak wybrać sobie własną drogę w sposób odważny i odpowiedzialny. Dokonanie zmiany jest możliwe poprzez akceptację stanu obecnego. Podejście Gestalt zachęca nas do „oswajania” emocji, tak, byśmy mogli porozumieć się z nimi w zaufaniu; nie walczyć przeciw nim ale razem z nimi wzrastać.

EMDR – stworzona przez Francine Shapiro i rozwijana od 1990 roku, jest odrębnym integratywnym podejściem psychoterapeutycznym, kompatybilnym z wszystkimi głównymi nurtami psychoterapii. Jest kompletnym podejściem  składającym się z 8 faz. W czasie sesji EMDR następuje przetwarzanie traumatycznych wspomnień za pomocą stymulacji bilateralnej. Zmiany zachodzące w mózgu podczas stosowania tej techniki porównywalne są do procesu zachodzącego w czasie snu, w fazie REM.Wykorzystuje model uczenia się i adaptacyjnego przetwarzania informacji. Zmiany w teraźniejszości spowodowane są przetwarzaniem obranych za cel sieci pamięciowych. Jest rekomendowana w leczeniu traumy przez American Psychiatric Association, dynamicznie rozwija się w Europie a od niedawna również w Polsce.